Dom i Høyesterett - Arbeidsgiveransvar.

Høyesterett avsa 28. mai 2008 dom i sak som gjaldt spørsmålet om en kommune hadde arbeidsgiveransvar for tap påført en bruker av kommunens hjemmehjelptjeneste, jf. skadeserstatningsloven § 2-1.

Avgjørelse    4. juni 2008    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 28. mai 2008 dom i sak som gjaldt spørsmålet om en kommune hadde arbeidsgiveransvar for tap påført en bruker av kommunens hjemmehjelptjeneste, jf. skadeserstatningsloven § 2-1.

Bakgrunnen for saken var en eldre kvinne, A, som bodde alene i en stor leilighet. A var preget av alderen og satt i rullestol og var derfor innvilget tre daglige besøk fra kommunens hjemmehjelptjeneste. En av hjemmehjelperne, B, stjal As kontantkort og kode og brukte det til uttak og varekjøp over en periode på fire måneder. A gikk til sak mot kommunen og krevde erstatning for tapet. Kommunen ble frifunnet i tingrett og lagmannsrett, som fant at en skade av denne art ikke hadde tilstrekkelig sammenheng med arbeidsoppgavene. A døde rett før forhandlingene i lagmannsretten. As arvinger anket saken til Høyesterett, som ut fra en totalvurdering av de ulike hensyn fant at kommunen som arbeidsgiver måtte være ansvarlig. Kommunen ble dømt til å erstatte tapet og til å dekke saksomkostninger for alle instanser.