Dommerklubbe

Dom i Høyesterett - arbeidsrett, lovvalg

Høyesterett avsa 14. juni 2016 dom i sak om oppsigelse av en norsk sjømann som var ansatt på et utenlandsk registrert skip.

Avgjørelse    17. juni 2016    👤Knut Davidsen   

Dommen ( HR-2016-1251-A) gjaldt lovvalgsspørsmålet om saken skulle behandles etter arbeidslovgivningen i Norge eller etter flaggstatens rett. Høyesterett kom til at stillingsvernet skulle bedømmes etter flaggstatens rett. Lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) bestemmelser om stillingsvern kom ikke til anvendelse fordi § 1-2 fastsetter lovens virkeområde til arbeidstakere på norske skip. Det var for Høyesterett ikke anført at partene hadde avtalt at norsk rett skulle gjelde.