Dom i Høyesterett - Arverett, gjensidig testament.

Høyesterett avsa 6. mars 2008 dom i sak om overføring av en fast eiendom som gave var ugyldig fordi gaven var i strid med gjenlevendes disposisjonsrett etter et gjensidig testament eller illojal mot testamentets ånd og formål.

Avgjørelse    11. mars 2008    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 6. mars 2008 dom i sak om overføring av en fast eiendom som gave var ugyldig fordi gaven var i strid med gjenlevendes disposisjonsrett etter et gjensidig testament eller illojal mot testamentets ånd og formål.

Bakgrunnen for saken var et barnløst ektepar som hadde felleseie. De opprettet i 1980 et gjensidig testament, hvoretter lengstlevende skulle arve alt med full disposisjonsrett i levende live. Etter lengstlevendes død skulle midlene deles likt mellom ektefellenes arvinger etter loven. Ekteparet kjøpte i 1986 en enebolig. Ektemannen døde i 1987, og gjenlevende ektefelle, E, fikk utstedt uskifteerklæring. E nedbetalte i 1994 lånene på eneboligen, og begjærte i 1995 skifteattest, som ble utstedt samme året. I 1996 overførte E eneboligen til sin bror, C, med for E vederlagsfri og eksklusiv borett. E flyttet 2003 til et omsorgssenter. Sommeren 2005 fikk ektemannens søsken, B og A, kjennskap til overføringen, og gikk til søksmål mot C fordi de mente overføringen var i strid med det gjensidige testamentet. Tingretten frifant C og dette ble stadfestet av lagmannsretten. B og A anket til Høyesterett over lagmannsrettens bevisvurdering og rettsanvendelse. Høyesterett  kom til at gaveoverføringen ikke kunne anses å være så klart illojal overfor testamentet at disposisjonen burde settes til side og stadfestet lagmannsrettens dom.