Dom i Høyesterett - avbestillingsgebyr ved kjøp av eiendom

Høyesterett avsa 24. september 2010 to dommer som gjaldt spørsmålet om avtalt avbestillingsgebyr kan settes til side til forbrukers ugunst, jf. bustadoppføringslova § 54 andre punktum.

Avgjørelse    30. september 2010    👤Randi Bjørhei   

Høyesterett avsa 24. september 2010 to dommer som gjaldt spørsmålet om avtalt avbestillingsgebyr kan settes til side til forbrukers ugunst, jf. bustadoppføringslova § 54 andre punktum.

Dom HR-2010-1597-A gjaldt selskapet T Capital AS som driver utleie av fast eiendom. Selskapet inngikk avtale med Urbanium Schous AS om kjøp av åtte eierseksjoner i Schouskvartalet. Senere avbestilte selskapet kjøpet av samtlige leiligheter med den begrunnelse at kjøpekontrakten ga rett til å avbestille mot å betale avbestillingsgebyret. Urbanium bestred at T Capital hadde angrerett eller en generell rett til å ombestemme seg uten at dette medførte økonomisk ansvar utover gebyret.

Høyesterett bemerket at bustadoppføringslovas preseptoriske karakter og uttalte formål om å beskytte forbrukeren, tilsa at dersom det hadde vært lovgivers intensjon at avbestillingsgebyret også skulle kunne settes opp i forbrukers disfavør, hadde lovgiver hatt særskilt oppfordring til å drøfte spørsmålet.

Høyesterett uttalte videre at det kunne reises spørsmål om en tolkning av bestemmelsen som bare åpner for justering av avbestillingsgebyret i favør av kjøper, vil være så urimelig for selgeren at den ikke kan legges til grunn. I denne saken ville konsekvensen bli at selger ble påført et tap fordi finanskrisen medførte et relativt betydelig fall i boligprisene. Siden lovgiver bare har forutsatt at avbestillingsgebyret kunne fravikes i forbrukerens favør, kom Høyesterett imidlertid til at disse betraktingene ikke kunne være avgjørende.

Dom HR-2010-1598-A gjaldt private kjøpere som skulle benytte leiligheten til eget bruk.

Høyesterett kom til samme resultat som i dom HR-2010-1597-A og viser til denne for nærmere begrunnelse for resultatet.