Dom i Høyesterett - Avkorting av erstatning. Bilansvarsloven.

Høyesterett avsa 3. april 2008 dom i sak som gjaldt krav om erstatning for personskade etter en trafikkulykke. Spørsmålet var i hvilken utstrekning det ved fastsettelsen av erstatningsbeløpet skulle gjøres avkorting på grunn av medvirkning, jf. bilansvarsloven § 7 første ledd.

Avgjørelse    9. april 2008    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 3. april 2008 dom i sak som gjaldt krav om erstatning for personskade etter en trafikkulykke. Spørsmålet var i hvilken utstrekning det ved fastsettelsen av erstatningsbeløpet skulle gjøres avkorting på grunn av medvirkning, jf. bilansvarsloven § 7 første ledd.

Bakgrunnen for saken var en kjøretur hvor både fører, B, og passasjeren, A, var sterkt påvirket av alkohol. Kjøreturen endte i autovernet og bilen traff bakken ca. 25 meter fra autovernet. Etter ulykken ble As medisinske invaliditet beregnet til 87 % og den ervervsmessige uførhet ble antatt å være 100 %. Som følge av ulykken fikk A utbetalt en passasjerulykkesforsikring med 30 % avkorting grunnet grovt uaktsom medvirkning. A fremsatte også krav mot bilens trafikkforsikringsselskap. Trafikkforsikringsselskapet erkjente kravet, men mente at A hadde opptrådt så grovt uaktsomt at det med hjemmel i bilansvarsloven § 7 første ledd måtte foretas 100 % avkorting. Partene kom ikke til enighet, og det ble tatt ut stevning ved tingretten. As påstand var at erstatningen skulle avkortes etter rettens skjønn, men ikke overstige 30 %. Trafikkforsikringsselskapet anførte at avkortingsgraden måtte være betydelig høyere enn 30 %. A fikk i tingretten avkortet erstatningen med 30%, lagmannsretten reduserte og kom til 60 % avkorting. Begge partene anket til Høyesterett, som på grunnlag av en samlet vurdering av skadelidtes og bilførerens adferd og de konsekvenser personskaden fikk for A, fant å sette avkortingen til 40 %. Trafikkforsikringsselskapet ble også dømt til å betale saksomkostninger for alle instanser.