Dom i Høyesterett - avkortning for manglende bilbeltebruk

Høyesterett avsa 29. juni 2005 dom i sak som gjaldt spørsmålet om avkortning i erstatningsoppgjør etter bilulykke fordi den skadelidte passasjer ikke hadde brukt bilbelte.

Avgjørelse    1. juli 2005    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var en bilulykke hvor ingen av de fem passasjerene brukte bilbelte. Skadelidte og forsikringsselskapet inngikk ved rettsmegling avtale om full erstatning, men ble ikke enige om det skulle foretas avkorting i erstatningen på grunn av manglende bilbeltebruk. Skadelidte fikk i tingretten 20 % avkortning. Ved anke til lagmannsretten ble avkortningen satt til 10 %, mens Høyesterett bestemte at det ikke skulle gjøres noen avkortning i forsikringsoppgjøret.