Dom i Høyesterett - avtale om omplassering av arbeidstaker

Høyesterett avsa 26. oktober 2004 dom i sak om en avtale om omplassering av en arbeidstaker kunne settes til side som ugyldig etter avtaleloven § 36.

Avgjørelse    29. oktober 2004    👤Knut Davidsen

Saken gjaldt en arbeidstaker som hadde brukt tvang overfor en psykisk utviklingshemmet autist i en kommunal institusjon. Tvangsepisoden ble innklaget til Fylkesmannen, og førte til at arbeidstakeren og kommunen inngikk en omplasseringsavtale. Arbeidstakeren hevdet senere at avtalen var ugyldig, og gikk til sak mot kommunen. Kommunen ble frifunnet i tingretten. Arbeidstakeren anket til lagmannsretten og fikk medhold i at avtalen var ugyldig. Kommunen anket til Høyesterett, som frifant kommunen. Høyesterett fant at avtaleloven § 36 i forhold til slike avtaler ikke hadde vært behandlet verken i Høyesterett eller var omtalt i juridisk litteratur, og kom derfor til at saksomkostninger ikke skulle tilkjennes for noen instans.