Dom i Høyesterett - bøtestraff for overtredelse av ligningsloven

Høyesterett avsa 19. april 2004 dom i sak som gjaldt spørsmålet om det ved fastsettelse av bøtestraff for overtredelse av ligningsloven var anledning til å inkorporere i boten et beløp tilsvarende tilleggsskatten.

Avgjørelse    29. april 2004    👤Knut Davidsen   

I tingretten ble det idømt en bot på kr. 15.000, som dekket straffutmålingsdelen. Påtalemyndighetens påstand var en bot på kr. 81.000, som skulle dekke både straffen og 30% tilleggsskatt, jf. straffeloven § 27 sammenholdt med ligningsloven § 10-4 nr. 1, 1. punktum. Saken ble anket direkte til Høyesterett, som tok anken til følge og fastsatte en bot på kr. 80.000.