Dom i Høyesterett - bruk av domenenavn

Høyesterett avsa 7. oktober 2004 dom i sak om bruk av domenenavnet "volvoimport.no" krenket det registrerte varemerket "Volvo". Bruk av domenenavnet ble forbudt i tingretten, og lagmannsretten og Høyesterett stadfestet forbudet.

Avgjørelse    7. oktober 2004    👤Knut Davidsen   

Den ankende part selger Volvo personbiler som importeres fra Sverige, og det var enighet mellom partene at dette var lovlig. Spørsmålet var om bruken av domenenavnet "volvoimport.no" var berettiget. Høyesterett kom til at ankemotparten, Volvo Personbiler Norge AS, hadde berettiget grunn til å motsette seg bruk av domenenavnet, og at bruken av navnet var i strid med varemerkeloven § 4 og § 6.