Dom i Høyesterett - bruk av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll

Høyesterett avsa 25. august 2010 dom HR-2010-1431-A om rettens adgang til å ta i betraktning overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll når retten vurderer å domfelle for et forhold som ikke ville gitt grunnlag for kommunikasjonskontroll.

Avgjørelse    3. september 2010    👤Beate Kronen

Høyesterett avsa 25. august 2010 dom HR-2010-1431-A om rettens adgang til å ta i betraktning overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll når retten vurderer å domfelle for et forhold som ikke ville gitt grunnlag for kommunikasjonskontroll.

Sammendrag hentet fra Høyesteretts nettside:

Kommunikasjonskontroll var iverksatt på grunnlag av mistanke om en alvorlig narkotikaforbrytelse. Ved kontrollen fremkom det opplysninger om at det var begått et ran, og påtalemyndigheten utferdiget tiltale for grovt ran. Tingretten fant imidlertid ikke bevismessig dekning for de elementer ved ranet som måtte medføre at dette måtte anses som grovt, og de to ble dømt for simpelt ran. Tingretten fant å kunne anvende de bevis som var fremskaffet ved kommunikasjonskontrollen.

De to tiltalte gjorde for lagmannsretten gjeldende at det fulgte av bestemmelsen i Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 8 at det ikke var adgang til å føre de aktuelle bevis etter at tingretten hadde funnet at det ikke var bevismessig grunnlag for å dømme de to for grovt ran.

Høyesterett hadde allerede i Rt. 2007 side 1409 slått fast at tiltalebeslutningen må være avgjørende for spørsmålet om bevisene kan føres.  Denne løsningen ble opprettholdt. At problemstillingen reises før de aktuelle bevis er ført for lagmannsretten, kunne ikke føre til et annet resultat. Domfellelse i tingretten ville ikke gi mening om avskjæring av bevis systematisk måtte føre til at tingrettens dom ikke kunne opprettholdes.

Det at den ene av de domfelte ikke hadde vært mistenkt for det forhold som utgjorde grunnlaget for kommunikasjonskontrollen, kunne heller ikke føre til et annet resultat.