Dom i Høyesterett - bruk av varemerke og gyldighet av Patentstyrets registrering

Høyesterett avsa 6. desember 2005 dom i sak om varemerket "Gule Sider" var gyldig registrert og om et annet selskaps bruk av navnet var i strid med det registrerte og innarbeidede varemerke eller med markedsføringsloven. Dissens.

Avgjørelse    9. desember 2005    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var bruken av navnet "Gule Sider" i telefonkataloger, på Internett og i yrkes- og bransjekataloger. Varemerket ble forsøkt registrert i 1993, men behandlingen av søknaden trakk i langdrag fordi Patentstyret i utgangspunktet mente at vilkårene for registrering ikke forelå. Patentstyret innvilget søknaden i 2000 gjeldende for flere varer og tjenester. Varemerkeeieren fulgte aktivt med på andres bruk av varemerket og har nå forlikt alle tvister knyttet til andres bruk, unntatt saksøkte. Varemerkeeier, Findexa AS, gikk til sak mot saksøkte, Firma-katalogen AS, og krevde at selskapet skulle forbys å bruke varemerket. Findexa fikk medhold i tingretten om forbud mot bruk og erstatning for bruk, og motparten fikk ikke medhold i kravet om at registreringen av varemerket skulle kjennes ugyldig. Firma-katalogen anket dommen for to vareklasser, nr. 16 Trykksaker og kataloger og nr. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet og fikk i lagmannsretten medhold både med hensyn til retten til bruk av varemerket og at registreringen skulle kjennes ugyldig. Findexa påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett både når det gjaldt rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen. Høyesteretts flertall ga Findexa medhold både i hovedsøksmål og motsøksmål, men kom under tvil til at de ikke skulle tilkjennes saksomkostninger på grunn av at saken hadde reist tvilsomme rettslige spørsmål. Tingrettens dom når det gjaldt erstatning for krenkelse av varemerkerettighetene ble også stadfestet.