Dom i Høyesterett - Bruksverdierstatning for skog

Høyesterett avsa 5. februar 2008 dom i sak som gjaldt forskjellige spørsmål ved fastsettelse av bruksverdierstatning for skog, herunder valg av kapitaliseringsrentesats.

Avgjørelse    7. februar 2008    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 5. februar 2008 dom i sak som gjaldt forskjellige spørsmål ved fastsettelse av bruksverdierstatning for skog, herunder valg av kapitaliseringsrentesats.

Bakgrunnen for saken var Stortingets vedtak i 1999 om å opprette et nytt skyte- og øvingsfelt for Forsvaret i Gråfjellet. Mange grunneiere fikk erstatning fastsatt ved jordskifte slik at de byttet skog mot skog. 14 av 55 berørte grunneierne ønsket imidlertid å motta helt eller delvis kontant oppgjør. Dette ble gjort ved at jordskifteretten avhjemlet et ”kontantskjønn”. Staten begjærte overskjønn for syv av grunneierne, fem av disse begjærte overskjønn for å oppnå høyere erstatning. Lagmannsretten avsa overskjønn som innebar betydelig høyere erstatning i forhold til hva som var tilkjent av jordskifteretten. Staten anket lagmannsrettens overskjønn til Høyesterett, som opphevet lagmannsrettens skjønn og hjemviste til ny behandling for lagmannsretten. Staten ble også pålagt å betale saksomkostninger til grunneierne og deres hjelpeintervenienter.