Dom i Høyesterett - den ulovfestede omgåelses- eller gjennomskjæringsregel i skatteretten

Høyesterett avsa 17. oktober 2006 dom i sak om gyldigheten av skatteligning for et selskap som krevet inntektsfradrag for tap etter aksjesalg. Selskapet fikk medhold i alle instanser.

Avgjørelse    17. oktober 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var at Sentralskattekontoret for storbedrifter nektet selskapet, A, fradragsrett på grunn av den ulovfestede gjennomskjæringsregel. Aksjesalget ble ansett som en i det alt vesentlige skattemotivert, illojal transaksjon uten forretningsmessig egenverdi og i strid med skattereglenes formål. Dette standpunktet sluttet ligningsnemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter seg til. A mente de hadde krav på inntektsfradrag for dette realisasjonstapet etter skatteloven § 10-31 andre ledd, jf. § 6-2 og kapittel 9. A reiste søksmål og tingretten kom til at selskapet ikke kunne nektes fradragsrett for tapet ved overføringen av aksjene på grunnlag av gjennomskjæring, og at selskapet derfor måtte innrømmes fradragsrett for dette tapet. Staten påanket til lagmannsretten, som kom til samme resultat som tingretten. Saken ble anket til Høyesterett, som kom til at anken ikke kunne føre frem og stadfestet lagmannsrettens dom. Staten ble også pålagt å betale saksomkostninger for alle instanser.