Dom i Høyesterett - Domstolens kompetanse. Fredningsvedtak.

Høyesterett avsa 20. september 2007 dom i sak som gjaldt spørsmålet om domstolene ved skjønn til fastsettelse av erstatning for inngrep som omfattes av naturvernloven § 20a , hadde kompetanse til å prøve gyldigheten av fredningsvedtaket. Bakgrunnen for saken var opprettelsen av et naturreservat i 2002. De berørte grunneierne mente at fredningsvedtaket var ugyldig. Tingretten avhjemlet i 2005 skjønn i saken om fastsettelse av erstatning for fredningen, men mente at retten ikke hadde kompetanse til å prøve gyldighetsspørsmålet som en del av skjønnet. To av grunneierne begjærte overskjønn, men lagmannsretten kom til det samme resultatet som tingretten. En av grunneierne påanket overskjønnet til Høyesterett, men fikk ikke medhold. Høyesterett mente at den som ble berørt av et forvaltningsvedtak måtte reise et ordinært søksmål, og at skjønnsretten ikke hadde kompetanse til å prøve gyldigheten av fredningsvedtaket.

Avgjørelse    8. oktober 2007    👤Knut Davidsen

Høyesterett avsa 20. september 2007 dom i sak som gjaldt spørsmålet om domstolene ved skjønn til fastsettelse av erstatning for inngrep som omfattes av naturvernloven § 20a , hadde kompetanse til å prøve gyldigheten av fredningsvedtaket. Bakgrunnen for saken var opprettelsen av et naturreservat i 2002. De berørte grunneierne mente at fredningsvedtaket var ugyldig. Tingretten avhjemlet i 2005 skjønn i saken om fastsettelse av erstatning for fredningen, men mente at retten ikke hadde kompetanse til å prøve gyldighetsspørsmålet som en del av skjønnet. To av grunneierne begjærte overskjønn, men lagmannsretten kom til det samme resultatet som tingretten. En av grunneierne påanket overskjønnet til Høyesterett, men fikk ikke medhold. Høyesterett mente at den som ble berørt av et forvaltningsvedtak måtte reise et ordinært søksmål, og at skjønnsretten ikke hadde kompetanse til å prøve gyldigheten av fredningsvedtaket.