Dom i Høyesterett - "Drosjesvindelsaken" i Oslo

Høyesterett avsa 14. januar 2009 dom i sak om straffutmålingen for regnskaps- og likningslovovertredelser i drosjenæringen i Oslo. Den inngår i et stort sakskompleks og er betegnet som en ”pilotsak”.

Avgjørelse    20. januar 2009    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 14. januar 2009 dom i sak om straffutmålingen for regnskaps- og likningslovovertredelser i drosjenæringen i Oslo. Den inngår i et stort sakskompleks og er betegnet som en ”pilotsak”.

Overtredelsen av regnskapsloven bestod særlig i at A i årene 2000 og 2001 forsettlig og under særlig skjerpende omstendigheter unnlot å sørge for regnskapsføring av alle inntekter og kostnader han hadde som drosjeeier. Til sammen var 9,25 millioner kroner ikke regnskapsført. Overtredelsen av likningsloven gjaldt skattesvik – han oppga i perioden 2001–2003 forsettlig for lave lønnsinntekter for sine 60–70 sjåfører med til sammen 6,4 millioner kroner. Tiltalte var også av likningsmyndighetene funnet skyldig i skattesvik når det gjaldt hans egen inntekt, og var etterliknet og ilagt tilleggsskatt for det, med i alt 3,7 millioner kroner ekstra i skatt, derav vel én million kroner i tilleggsskatt. På grunn av forbudet i Den europeiske menneskerettskonvensjonen mot å straffe noen to ganger for samme straffbare forhold var det ikke tatt ut tiltale for dette.

Høyesterett fant at straffnivået i utgangspunktet burde ligge rundt ett år og tre måneder. Fordi tiltalte nå hadde gjort opp for seg, betalt tilleggskatt og tilstått forholdet, ble han idømt ett år fengsel hvorav seks måneder ble gjort betinget.
På grunn av langt tidsforløp og at tiltalte i dag drev virksomheten lovlig, ble han ikke fradømt retten til å drive næringsvirksomhet.