Dom i Høyesterett - Dyrevernloven

Høyesterett avsa 15. desember 2009 dom HR-2009-2344-A i sak om foretaksstraff for overtredelse av dyrevernloven § 31 annet punktum. 85 sau og lam ble oppstallet og fôret med høy og kornavrens gjennom en helg før slakting. Ti dyr døde av seg selv eller ble avlivet som følge av feilernæringen, og de øvrige dyrene ble utsatt for betydelige lidelser.

Avgjørelse    18. desember 2009    👤Randi Bjørhei   

Høyesterett avsa 15. desember 2009 dom HR-2009-2344-A i sak om foretaksstraff for overtredelse av dyrevernloven § 31 annet punktum. 85 sau og lam ble oppstallet og fôret med høy og kornavrens gjennom en helg før slakting. Ti dyr døde av seg selv eller ble avlivet som følge av feilernæringen, og de øvrige dyrene ble utsatt for betydelige lidelser.

Det var på det rene at forholdet representerte brudd på dyrevernloven § 5a som fastsetter plikt til å gi dyr tilstrekkelig og egnet fôr. Overtredelsen var uaktsom og den kunne straffes etter dyrevernloven § 31 første punktum. Spørsmålet for Høyesterett var om forholdet var grovt, slik at det kunne straffes etter § 31 annet punktum og om foretaksstraff skulle ilegges – og i tilfelle hvor stor boten skulle være.

Høyesterett uttalte at konsekvensene alene tilsa at bruddet på dyrevernloven var grovt, og påpekte at det ikke var andre det var nærliggende å pålegge ansvar for lovbruddet. I denne saken berodde lovbruddet på systemsvikt og det var foretaket som var det naturlige ansvarssubjektet.

Det forelå ikke høyesterettspraksis for utmåling av foretaksstraff ved overtredelse av dyrevernloven. Høyesterett brukte selskapets omsetning som en indikator på at det gjaldt en stor og profesjonell aktør, på den annen side ble det lagt vekt på at overtredelsen var situasjonsbestemt og skyldgraden alminnelig uaktsomhet. Boten ble satt til 300 000 kr.

 

Utdrag fra dyrevernloven (loven ble opphevet 1. januar 2010 og ligger ikke lenger på Lovdatas gratissider).

 

§ 5a. Tilsyn og stell

       Den som eig eller har i si varetekt husdyr, selskapsdyr eller dyr som er haldne i fangenskap på annan måte, herunder tamrein, eller som har tilsyn med slike dyr for eigar eller innehavar, skal syta for at:

1. dyret får nok og godt nok fôr og vatn, alt etter trongen hjå det einskilde dyret,

2. dyret får forsvarleg tilsyn og stell, m.a. får stelt klør, hovar eller klauver,

3. bindegreie eller stengsel ikkje skader dyret eller er til ulempe for det i utrengsmål,

4. sjuke eller skadde dyr får høveleg behandling og vert avliva om det trengst,

5. dyr på beite vert henta heim før frost og snøfall er ventande om hausten.

§31. Straff.

       Bryt nokon med vilje eller i aktløyse føresegn gjeven i eller med heimel i denne lova, vert han straffa med bot eller fengsel i opptil 1 år. Er brotet grovt, kan straffa vera bot eller fengsel i opptil 3 år.