Dom i Høyesterett - eiendomsrett til salgsting

Høyesterett avsa 20. april 2005 dom i sak hvor selgers leverandør hadde fremsatt et krav om eiendomsrett til salgstingen, som ga kjøperen rett til å heve kjøpet, jf. lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp § 41 tredje ledd, jf. § 39 første ledd.

Avgjørelse    27. april 2005    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var et produkt for kontroll av pigger som sendes gjennom oljeledninger. Kjøper henvendte seg til produsenten i Storbritannia, som viste til at en norsk eneforhandler hadde produktet, som hadde vært vist frem på en oljemesse, på lager. Dagen før leveransen ble gjennomført gikk eneforhandleren konkurs, men selskapets styreleder og daglige leder inngikk avtale med konkursboet om å overta varelager og fordringer og leverte den bestilte salgstingen. Kjøper ble av produsenten informert om at det produktet de hadde fått var en demonstrasjonsmodell og at det ikke var noen garanti knyttet til produktet. Kjøper hevet og selger, den norske eneforhandleren, gikk til sak. Kjøper fikk medhold i tingretten og ble tilkjent saksomkostninger. Selgeren anket til lagmannsretten, og fikk medhold i at kjøpet ikke kunne heves og ble tilkjent saksomkostninger. Kjøperen anket til Høyesterett, som fastslo at det ikke forelå tidligere høyesterettspraksis om forståelsen av kjøpsloven § 41 tredje ledd, men at det ikke var tvil om at det var produsenten som i denne saken hadde eiendomsretten til salgstingen. Resultatet i Høyesterett ble at kjøper måtte betale et vederlag på 20.000 kroner for bruk av salgstingen, men ble tilkjent saksomkostninger for alle instanser.