Dom i Høyesterett - eiendomsrett til setrer i Øyer

Høyesterett avsa 24. februar 2009 dom HR-2009-452-A som behandlet hvorvidt seks gårdeiere hadde eiendomsrett eller bare bruksrett til særskilt matrikulerte setrer i Øyer statsallmenning.

Avgjørelse    2. mars 2009    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 24. februar 2009 dom HR-2009-452-A som behandlet hvorvidt seks gårdeiere hadde eiendomsrett eller bare bruksrett til særskilt matrikulerte setrer i Øyer statsallmenning.

Høyesterett la til grunn at den særskilte matrikuleringen som skjedde for setrene på 1800-tallet gjaldt bruksretten – retten til en konkret seter i statsallmenningen. Høyesterett avviste påstanden om ekstinksjon med grunnlag i tinglysningsloven § 27 fordi det ikke kunne vises til at de tidligere overdragere var legitimert gjennom et ugyldig dokument der den rette eier var part. Heller ikke Den europeiske menneskerettskonvensjonen tilleggsprotokoll 1 artikkel 1 eller påstand om passivitet fra statens side ble godtatt som grunnlag for erverv av eiendomsrett. Høyesterett stadfestet tingrettens dom.