Dom i Høyesterett - Endring av reguleringsplan i Husebyskogen

Høyesterett avsa 29. mai 2009 dom HR-2009-1093-A om gyldigheten av vedtak truffet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus om godkjenning av endring av kommunens reguleringsplan for deler av et friområde i Husebyskogen. Endringen i reguleringsplanen åpner for bygging av ny amerikansk ambassade på tomten.

Avgjørelse    4. juni 2009    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 29. mai 2009 dom HR-2009-1093-A om gyldigheten av vedtak truffet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus om godkjenning av endring av kommunens reguleringsplan for deler av et friområde i Husebyskogen. Endringen i reguleringsplanen åpner for bygging av ny amerikansk ambassade på tomten.

 Slik saken stod for Høyesterett var spørsmålet om reguleringsplanen var ugyldig fordi det ikke var foretatt konsekvensutredning med tanke på alternativ lokalisering av ambassaden. Det var på det rene at slik konsekvensutredning skulle ha vært foretatt. Spørsmålet var hvilken virkning denne saksbehandlingsfeilen skulle få.

 Høyesterett fremhevet at det i denne konkrete saken ikke ville ha vært forsvarlig å beslutte omregulering uten at man først skaffet et avklart beslutningsgrunnlag med hensyn til om det fantes aktuelle alternativer til tomten på Huseby. Gjennom tidligere undersøkelser fra kommunen selv og andre store eiendomsbesittere, og den kartleggig og evaluering som var gjennomført fra ambassadens side, hadde man imidlertid allerede et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag. Det kunne da ikke kreves ytterligere undersøkelser. Høyesterett fant også at hensynet til åpenhet og medvirkning, og til at motforestillingene kommer frem i planprosessen, var tilfredstillende ivaretatt selv om man ikke hadde gjennomført noen formell konsekvensutredning.

 Anken ble etter dette forkastet. Det ble ikke tilkjent erstatning for sakskostnader for noen instans.