Dom i Høyesterett - Erstatning. Eiendomsavståelse

Høyesterett avsa 26. februar 2007 dom i sak som gjaldt fastsettelse av erstatning ved eiendomsavståelse til gjennomføring av reguleringsplan.

Avgjørelse    2. mars 2007    👤Knut Davidsen

Høyesterett avsa 26. februar 2007 dom i sak som gjaldt fastsettelse av erstatning ved eiendomsavståelse til gjennomføring av reguleringsplan.

Bakgrunnen for saken var fastsettelse av erstatning for et kaianlegg og to lagerbygninger i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplan. Anleggene hadde vært eid av et morselskap i et konsern, men vært benyttet i en industriproduksjon i heleid datterselskap. Disse selskapene var nå slått sammen, og selskapet krevde erstatning på grunnlag av verdien av anleggene ved gjenerverv. Tingretten avhjemlet skjønn og fastsatte erstatningen på grunnlag av at konsernet og datterselskapet skulle anses som to selvstendige selskaper og derfor ikke kunne utmåles på grunnlag av gjenervervsverdien. Lagmannsretten kom til samme resultat. Selskapet anket til Høyesterett, som under dissens 4 mot 1, kom til at overskjønnet på grunn av uriktig rettsanvendelse måtte oppheves og hjemvises til lagmannsretten til fortsatt behandling.