Dom i Høyesterett - erstatning etter grannelova

Høyesterett avsa 2. mai 2006 dom i sak om erstatning etter grannelova § 9 jf. § 2 for ulemper på eiendommer rundt Oslo Lufthavn Gardermoen.

Avgjørelse    5. mai 2006    👤Randi Bjørhei

Saken gjaldt krav fra eiere av eiendommer rundt Oslo Lufthavn Gardermoen om erstatning etter grannelova § 9 jf. § 2 for ulemper påført eiendommene, særlig støy fra fly som tar av fra og lander på flyplassen. Høyesterett kom til at det generelle erstatningsnivået burde ligge noe høyere enn hva Eidsivating lagmannsrett hadde fastsatt.