Dom i Høyesterett - erstatning etter suspensjon av legelisens

Høyesterett avsa 8. september 2004 dom i sak om krav om erstatning etter helsemyndighetenes suspensjon av legelisens. Staten ble frifunnet for kravet både i tingretten og lagmannsretten, og Høyesterett stadfestet lagmannsrettens dom. Dissens.

Avgjørelse    15. september 2004    👤Knut Davidsen   

Det underliggende spørsmål var om slikt vedtak var avskåret etter en straffedom der rettighetstap etter straffeloven § 29 var påstått, men ikke ilagt, når det faktiske grunnlaget for vedtaket var det samme som domfellelsen gjaldt. Spørsmålet oppstod både etter den tidligere legelov av 1980 og i forhold til forbudet mot dobbeltforfølgning i artikkel 4 nr. 1 i Protokoll nr. 7 til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) .