Dom i Høyesterett - erstatning for fallrettigheter

Høyesterett avsa 15. september 2010 dom HR-2010-1523-A i anke over overskjønn. Saken gjaldt erstatning ved ekspropriasjon av fall i elvene Bjørnarå og Fjellskarå til kraftutbygging i øvre del av Otravassdraget i Valle og Bykle kommuner i Setesdal. Det var særlig spørsmål om det beror på en riktig rettsanvendelse når lagmannsretten har gitt erstatning for alternativ utnyttelse av fallene til småkraftverk, selv om de offentlige utbyggingsplanene for vassdraget ville vært til hinder for slik separat utbygging.

Avgjørelse    23. september 2010    👤Randi Bjørhei   

Høyesterett avsa 15. september 2010 dom HR-2010-1523-A i anke over overskjønn. Saken gjaldt erstatning ved ekspropriasjon av fall i elvene Bjørnarå og Fjellskarå til kraftutbygging i øvre del av Otravassdraget i Valle og Bykle kommuner i Setesdal. Det var særlig spørsmål om det beror på en riktig rettsanvendelse når lagmannsretten har gitt erstatning for alternativ utnyttelse av fallene til småkraftverk, selv om de offentlige utbyggingsplanene for vassdraget ville vært til hinder for slik separat utbygging.

Det var også spørsmål om det heftet feil ved lagmannsrettens rettsanvendelse, eller ved skjønnsgrunnene, når det i overskjønnet var tilkjent erstatning for "den forventede verdien som mulighetene for å selge grønne sertifikater representerer".

Høyesterett fant det uklart hvilke krav til realisme og påregnelighet lagmannsretten hadde stilt for at det skulle kunne ytes erstatning for verdien på grunneiers hånd av et mulig fremtidig marked for grønne sertifikater. I lys av det særegne bevistema som forelå for lagmannsretten, og størrelsen på de erstatninger som lagmannsretten hadde tilkjent anså Høyesterett skjønnsgrunnene for mangelfulle, og skjønnet ble opphevet.