Dom i Høyesterett - erstatning for skader ved svangerskapsforgiftning

Høyesterett avsa 2. september 2005 dom i sak om krav mot en kommune om erstatning for skader som skyldtes akutt svangerskapsforgiftning, jf. skadeserstatningsloven § 2-1. Kommunen ble frifunnet for kravet.

Avgjørelse    7. september 2005    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var en gravid kvinne som på besøk hos sin søster fikk smerter i mage og rygg. Hun ble undersøkt av en jordmor som konstaterte at fødselen ikke var i gang, men ba om at kvinnen måtte ta kontakt med sin faste lege. Dagen etter var kvinnen svært dårlig, og ble sendt til sykehus hvor hun fødte en datter. Barnet var i dårlig tilstand, og det ble senere konstatert at hun hadde hjerneskade med celebral parese og epilepsi. Morens senskader var synsforstyrrelser og hodepine, og det var ikke omtvistet at hun hadde hatt akutt svangerskapsforgiftning. De reiste sak mot kommunen med påstand om at kommunen var erstatningsansvarlige for skadene de to var påført som følge av mangelfull jordmorundersøkelse. Kommunen ble frifunnet i tingretten, men moren og datteren anket til lagmannsretten, som påla kommunen erstatningsansvar og å betale saksomkostninger for tingrett og lagmannsrett. Høyesterett kom til at jordmor handlet adekvat når hun ifølge journalen ga beskjed om at moren skulle kontakte sin faste lege umiddelbart. Forverringen av morens tilstand utover ettermiddagen og kvelden var jordmor uvitende om. Kommunen ble frifunnet, men ble på grunn av omstendighetene ikke tilkjent saksomkostninger for tingrett eller lagmannsrett. For Høyesterett var det ikke fremsatt krav om saksomkostninger.