Dom i Høyesterett - erstatningsansvar for skade i gymnastikktimen

Høyesterett avsa 22. desember 2004 dom i sak om en kommune var erstatningsansvarlig for en skade en elev pådro seg under skolens gymnastikkundervisning, jf. skadeserstatningsloven § 2-1. Dissens.

Avgjørelse    28. desember 2004    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var en skade som oppstod i forbindelse med høydehopptrening. Eleven anvendte en hoppteknikk som kalles Fosbury Flop. Teknikken innebærer at utøveren går over med ryggen mot listen. Hun landet på gulvet utenfor "tjukkasen" og ble skadet. Tingretten kom til at det forelå ansvarsgrunnlag for skoleeier, men frifant fordi retten mente kravet var foreldet. Lagmannsretten kom til at skoleeier var erstatningsansvarlig, og tilkjente eleven saksomkostninger for begge retter. Høyesterett stadfestet under dissens lagmannsrettens dom og påla skoleeier å betale saksomskostninger.