Dom i Høyesterett - erstatningsrett. Regress

Høyesterett avsa 13. november 2003 dom i sak om en kommune kan kreve utgiftene til pleie og omsorg av en trafikkskadet person dekket av den skadevoldende motorvogns forsikringsselskap. Forsikringsselskapet ble frifunnet i alle instanser.

Avgjørelse    21. november 2003    👤Knut Davidsen