Dom i Høyesterett - Forbrukerkjøp. Mobiltelefon

Høyesterett avsa 21. september 2007 dom i  sak om det ved heving av kjøp av en mobiltelefon gjaldt en reklamasjonsfrist på to eller fem år, jf. forbrukerkjøpsloven § 27 annet ledd 1. og 2. punktum.

Avgjørelse    24. september 2007    👤Knut Davidsen

Høyesterett avsa 21. september 2007 dom i  sak om det ved heving av kjøp av en mobiltelefon gjaldt en reklamasjonsfrist på to eller fem år, jf. forbrukerkjøpsloven § 27 annet ledd 1. og 2. punktum.

Bakgrunnen for saken var en reklamasjon på en mobiltelefon 2 år og 3 måneder etter at den var kjøpt. Mobiltelefonprodusenten avviste kravet og mente at feilen skyldtes normal slitasje og var fremsatt for sent.  Kjøper gikk til sak og fikk i tingretten medhold i at reklamasjon skjedde innen rimelig tid. Produsenten anket tingrettens dom direkte til Høyesterett, jf. tvistemålsloven § 6 annet ledd. Høyesterett stadfestet tingrettens dom, og la vekt på en varighet ”vesentlig lengre” enn to år tilfredsstilte lovens krav til reklamsjon.