Dom i Høyesterett - Foretaksstraff. Revisorloven og regnskapsloven.

Høyesterett avsa 26. juni 2008 dom i sak som gjaldt spørsmål om idømmelse av foretaksstraff for overtredelse av revisorloven og regnskapsloven.

Avgjørelse    30. juni 2008    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 26. juni 2008 dom i sak som gjaldt spørsmål om idømmelse av foretaksstraff for overtredelse av revisorloven og regnskapsloven.

Bakgrunnen for saken var straffesakene i Finance Credit-selskapene. I forbindelse med disse sakene ble det også reist sak mot revisor og revisjonsselskapet KPMG AS. Revisor ble dømt i tingretten, og dommen mot ham er rettskraftig. KPMG AS ble frikjent i tingretten, og Økokrim anket til lagmannsretten for så vidt gjaldt selskapets rolle. Lagmannsretten kom til at anken måtte forkastes. Økokrim anket til Høyesterett, som kom til at de straffbare handlingene ikke alene kunne tilskrives den mangelfulle revisjonen, men at det også hadde vært svikt i selskapenes styrer, hos långivere og andre samarbeidspartnere. Revisjonens fundamentale betydning for et regnskaps troverdighet overfor omverdenen tilsa at selskapet måtte bære et betydelig ansvar for at dette kunne skje. Høyesterett kom til at anken førte frem og dømte selskapet for overtredelse av revisorloven § 9-3, jf. § 5-1, § 5-2 og § 5-3 og regnskapsloven § 8-5 første ledd, jf. § 7-1, jf. straffeloven § 48a, alt sammenholdt med straffeloven § 63 første ledd, til en straff av bot på 5 millioner kroner.