Dom i Høyesterett - Foretaksstraff. Utlendingsloven.

Høyesterett avsa 14. mai 2008 dom i sak som gjaldt om en kommune skulle ilegges foretaksstraff etter utlendingsloven § 47 andre ledd bokstav a jf. straffeloven § 48a for å ha gjort bruk av en utenlandsk arbeidstaker som ikke hadde nødvendig arbeidstillatelse.

Avgjørelse    20. mai 2008    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 14. mai 2008 dom i sak som gjaldt om en kommune skulle ilegges foretaksstraff etter utlendingsloven § 47 andre ledd bokstav a jf. straffeloven § 48a for å ha gjort bruk av en utenlandsk arbeidstaker som ikke hadde nødvendig arbeidstillatelse.

Bakgrunnen for saken var en kommune som gjorde bruk av en utenlandsk arbeidstaker, A, som ikke hadde arbeidstillatelse. A hadde med kommunens godkjennelse fortsatt i arbeid selv etter at hans asylsøknad var avslått. Kommunen ble frifunnet i lagmannsretten fordi for få dommere stemte for fellelse. Påtalemyndigheten anket over lovanvendelsen, de mente det var anvendt en for mild aktsomhetsnorm. Kommunen anførte at formålet med utlendingsloven § 47 var å ramme bakmenn, og at bedømmelsen måtte være mindre streng når det som i dette tilfellet ikke gjaldt utnyttelse av en utenlandsk arbeidstaker, men tvert imot et ønske om å hjelpe ham. Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom på grunn av uriktig lovanvendelse, lagmannsretten hadde bygget på en for mild aktsomhetsnorm.