Dom i Høyesterett - Forsettskrav, dolus eventualis

Høyesterett avsa 26. august 2009 dom HR-2009-1694-A i sak som handlet om hvorvidt lagmannsrettens straffutmålingsgrunner ga uttrykk for en riktig forståelse av forsettskravet når det gjaldt størrelsen av et parti narkotika - spørsmål om dolus eventualis.

Avgjørelse    28. august 2009    👤Randi Bjørhei

Høyesterett avsa 26. august 2009 dom HR-2009-1694-A i sak som handlet om hvorvidt lagmannsrettens straffutmålingsgrunner ga uttrykk for en riktig forståelse av forsettskravet når det gjaldt størrelsen av et parti narkotika - spørsmål om dolus eventualis.

 Tiltalte ble i lagmannsretten funnet skyldig i medvirkning til oppbevaring av 15 kilo metamfetamin, blant annet ved å skaffe garasje for oppbevaring av narkotikaen. Lagmannsretten kom i sin straffutmålingsdrøftelse til at tiltalte hadde utvist forsett – dolus eventualis – med hensyn til oppbevaring av narkotikapartiet.

 Slik lagmannsretten formulerte seg fremgikk det ikke at tiltalte oppfylte kravet til positiv innvilgelse, som beskrevet av Høyesterett i Rt-2004-1769. Kravet innebærer at lagmannsretten måtte finne det bevist at tiltalte bevisst hadde tatt det standpunktet at han ville medvirke til oppbevaring av narkotika, selv om det var 15 kilo metamfetamin. Dette kunne Høyesterett ikke se at lagmannsretten hadde tatt stilling til og det var heller ikke andre uttalelser i domsgrunnene som kunne fjerne tvilen med hensyn til om lagmannsretten hadde forstått forsettskravet riktig. Tvilen med hensyn til lagmannsrettens forståelse av forsettskravet førte til at Høyesterett opphevet dommen med ankeforhandling for den tiltaleposten dette gjaldt. Man kunne ikke se bort fra at forsettskravet også var forstått uriktig av lagretten i avgjørelsen av skyldspørsmålet. For en annen tiltalepost, som gjaldt kjøp av 1 kilo metamfetamin med sikte på videresalg, ble straffen satt til fengsel i to år og syv måneder.