Dom i Høyesterett - forveksling med Røde Kors-emblem

Høyesterett avsa 12. mai 2010 dom HR-2010-816-A i sak om hvorvidt logoen til en tannlegeklinikk ”lett kan forveksles” med emblemet til Røde Kors, slik at den var i strid med straffeloven § 328 annet ledd bokstav c.

Avgjørelse    14. mai 2010    👤Randi Bjørhei   

Høyesterett avsa 12. mai 2010 dom HR-2010-816-A i sak om hvorvidt logoen til en tannlegeklinikk ”lett kan forveksles” med emblemet til Røde Kors, slik at den var i strid med straffeloven § 328 annet ledd bokstav c.

Høyesterett bemerket at forpliktelsene etter Genévekonvensjonen av 1949 måtte tillegges betydelig vekt i vurderingen av om logoene kunne forveksles. Det var ikke tilstrekkelig å vurdere om forveksling lett kunne skje under normale omstendigheter og på nært hold. Det måtte også tas i betraktning hvilket inntrykk logoen vil gi på noe avstand og i relativt pressede situasjoner. Høyesterett fant at logoen kunne forveksles med emblemet til Røde Kors, og opphevet lagmannsrettens dom med hovedforhandling.