Dom i Høyesterett - fradrag for underskudd i næring

Høyesterett avsa 4. mars 2003 dom i sak om et eiendomsselskap hadde rett til fradrag for tidligere underskudd i næring.

Avgjørelse    6. mars 2003    👤Knut Davidsen

Nærmere bestemt var spørsmålet om retten til fradrag var bortfalt fordi det skattepliktige selskapet hadde opphørt med næringen, jf. skatteloven av 1911 § 53 første ledds fjerde punktum. Høyesterett kom til samme resultat som lagmannsretten som opphevet ligningen for eiendomsselskapet.