Dom i Høyesterett - grov narkotikaforbrytelse - samfunnstjeneste.

Høyesterett avsa 12. februar 2003 dom i sak om straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse. Tiltalte ble av Høyesterett dømt til samfunnstjeneste i 345 timer grunnet en klar rehabiliteringssituasjon.

Avgjørelse    17. februar 2003    👤Knut Davidsen

Førstvoterende diskuterer også i dommen om det var vel overveiet å sette en absolutt grense for bruk av samfunnsstraff når maksimumsstraffen er høyere enn 6 år, jf. Ot.prp. nr. 5 (2000-2001).Se straffeloven § 28a slik den lyder etter lovendringen 18. mai 2001 nr. 21.