Dom i Høyesterett - grov narkotikaforbrytelse og narkotikaprogram

Høyesterett avsa 5 november 2008 dom i sak om det ved grov narkotikaforbrytelse kan gis delvis betinget straff på vilkår av at domfelte deltar i narkotikaprogram med domstolskontroll.

Avgjørelse    10. november 2008    👤Beate Kronen

Høyesterett avsa 5 november 2008 dom i sak om det ved grov narkotikaforbrytelse kan gis delvis betinget straff på vilkår av at domfelte deltar i narkotikaprogram med domstolskontroll.

Tiltalte var dømt for kjøp av 3 kg hasjisj og 3 kg amfetamin, oppbevaring av ca. 1,4 kg amfetamin og 3,6 kg hasjisj, samt salg av 1,3 kg amfetamin etter straffeloven § 162 annet ledd jf. første ledd. I tingretten ble tiltalte dømt til fengsel i fire år og til å tåle inndragning av 136 900 kroner. Lagmannsretten gjorde ett år og seks måneder av fengselsstraffen betinget på vilkår av at han gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll, jf. straffeloven § 53 nr. 3 bokstav e og forskrift om prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll. Høyesterett gjennomgikk reglene og forkastet påtalemyndighetens anke over straffutmålingen.