Dom i Høyesterett - gruppelivsforsikring og avtaleloven § 36

Høyesterett avsa 15. september dom i sak om ansvar etter gruppelivsforsikring og særlig spørsmålet om anvendelse av avtaleloven § 36.

Avgjørelse    16. september 2005    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var en arbeidstaker som var omfattet av en gruppelivsforsikring som arbeidsgiveren hadde tegnet. Forsikringen innebar at det ble utbetalt erstatning ved dødsfall. Arbeidstakeren fikk kreft og ble uføretrygdet, og fikk derfor et tilbud om en fortsettelseforsikring. Tilbudet kom til arbeidstakeren da han på grunn av sykdommen var ute av stand til å ivareta sine interessser, og han døde uten å ha tegnet slik forsikring. Samboeren krevde å få utbetalt erstatning, noe forsikringsselskapet avslo med den begrunnelse at arbeidstakeren ikke var forsikret da han døde. Tingrett og lagmannsrett ga samboeren medhold i at forsikringsselskapet skulle betale erstatning og saksomkostninger. Høyesterett kom, under dissens, til at vilkårene for å lempe avtalevilkårene etter avtaleloven § 36 ikke var oppfylt og at forsikringsselskapet måtte frifinnes.