Dom i Høyesterett - gyldighet av avtale om hemmelig tillegg til kjøpesum

Høyesterett avsa 26. oktober 2004 dom i sak som gjaldt gyldigheten av avtale mellom selger og kjøper av en konsesjonspliktig landbrukseiendom om at kjøperen skulle betale et hemmelig tillegg til den offisielle kjøpesummen.

Avgjørelse    27. oktober 2004    👤Knut Davidsen   

Kjøper og selger avtalte en kjøpesum for eiendommen på kr. 2.550.000, men at den oppgitte kjøpesummen skulle være kr. 1.800.000 med et restbeløp på kr. 750.000 som skulle gjøres opp i henhold til en tilleggsavtale. Avtalen ble inngått for å få konsesjon til overdragelsen av eiendommen, med den avtalte kjøpesummen ville konsesjon ikke bli innvilget. Grunnet uenighet i forbindelse med oppgjøret gikk selger til sak og fikk medhold i tingretten om at tilleggsavtalen skulle oppfylles. Kjøper påanket tingrettens dom og fikk medhold i lagmannsretten og Høyesterett i at det hemmelige tillegget ikke skulle betales. Høyesterett fant at avtalen stred mot lov og ærbarhet og at det ville virke støtende om avtalen skulle oppfylles ved domstolenes hjelp.