Dom i Høyesterett - gyldighet av ikke iverksatt vedtak om utvisning

Høyesterett avsa 21. mars 2003 dom i sak om gyldigheten av et ikke iverksatt vedtak fra 1994 om utvisning etter utlendingsloven § 29 og § 30 , og derunder om vedtaket var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 3.

Avgjørelse    27. mars 2003    👤Knut Davidsen