Dom i Høyesterett - gyldighet av overligningsnemndas vedtak

Høyesterett avsa 10. juni 2002 dom i sak som gjaldt gyldigheten av overligningsnemndas vedtak, hvor nemnda fastholdt at begunstigede norske skattytere i en trust hjemmehørende i Liechtenstein gis fradrag for andel i trustens underskudd for 1994. Avgjørelsen får betydning for beskatning av eventuelle overskudd i etterfølgende år. Les dommen her.

Avgjørelse    12. juni 2002    👤Knut Davidsen