Dom i Høyesterett - gyldighet av pålegg om gjennomsyn av elektronisk lagret materiale

Høyesterett avsa 20. november 2007 dom i sak som gjaldt gyldigheten av pålegg fra ligningsmyndighetene til skattyter om å gi adgang til gjennomsyn på ligningskontoret av elektronisk lagret arkivmateriale fra flere selskaper, jf. ligningsloven § 4-10 nr. 1 bokstav b.

Avgjørelse    30. november 2007    👤Knut Davidsen

Høyesterett avsa 20. november 2007 dom i sak som gjaldt gyldigheten av pålegg fra ligningsmyndighetene til skattyter om å gi adgang til gjennomsyn på ligningskontoret av elektronisk lagret arkivmateriale fra flere selskaper, jf. ligningsloven § 4-10 nr. 1 bokstav b.

Bakgrunnen for saken var et varsel fra ligningskontoret om bokettersyn. I forbindelse med bokettersynet ga ligningskontoret skattyter, A, pålegg om å  medvirke til at revisorene fikk ta kopi av alle data på en server som inneholdt regnskaper fra flere selskaper. Vedtaket ble påklaget til Skattedirektoratet, som kom til at det skulle gis tilgang begrenset til områder som ble benyttet av A, og at en representant for A skulle få være til stede ved gjennomgangen.

Tingretten og lagmannsretten kom til at ligningsmyndighetenes pålegg måtte kunne omfatte kopiering av data for senere gjennomsyn på ligningskontoret i samme utstrekning som det kunne kreves innsyn på stedet i data lagret på serveren, og at serveren i dette tilfellet måtte likestilles med sammenblandede papirarkiver. A anket til Høyesterett, som under dissens stadfestet lagmannsrettens dom.