Dom i Høyesterett - heving og erstatning ved kjøp

Høyesterett avsa 15. mars 2005 dom i sak som gjaldt krav om heving og erstatning begrunnet i at kjøpsgjenstanden ikke hadde svart til "opplysninger som selgeren i sin markedsføring" hadde gitt om gjenstanden, jf. kjøpsloven § 18 første ledd.

Avgjørelse    16. mars 2005    👤Knut Davidsen

Saken gjaldt et hårfjerningsapparat og et massasjeapparat som var kjøpt inn til bruk i et medisinsk institutt. Kjøper reklamerte både muntlig og skriftlig, og krevde til slutt å heve kjøpet. Selger bestred kravet, men lovet utbedring av feilene. Kjøper tok ut stevning for tingretten og fikk medhold når det gjaldt hårfjerningsapparatet og fikk prisavslag på massasjeapparatet. Lagmannsretten stadfestet dommen for hårfjerningsapparatet, men påla kjøper å betale restsummen på massasjeapparatet. Høyesterett stadfestet tingrettens og lagmannsrettens dom for hårfjerningsapparatet, og ga kjøper også medhold for massasjeapparatet. I tillegg ble kjøper tilkjent erstatning på 250.000 kr. for omsetningssvikt og saksomkostninger for alle instanser.