Dom i høyesterett - Hydrodommen

Høyesterett avsa 29. april 2002 dom i saken mellom Norsk Hydro ASA og Staten v/Oslo ligningskontor. Saken gjaldt hvorvidt Hydro hadde krav på fradrag i inntekt for tap ved salg av aksjer i sitt canadiske datterselskap til sitt danske datterselskap. Høyesterett ga, under dissens og i motsetning til tidligere instanser, Hydro medhold.

Avgjørelse    10. mai 2002    👤Aud Manger