Dom i Høyesterett - innførsel av narkotika til eget bruk

Høyesterett avsa 4. desember 2009 dom HR-2009-2279-A i sak som gjaldt straffutmåling for innførsel av 3,9 gram cannabis til eget bruk. Spørsmålet var særlig om det i tillegg til bot skulle utmåles en betinget fengselsstraff.

Avgjørelse    11. desember 2009    👤Randi Bjørhei   

Høyesterett avsa 4. desember 2009 dom HR-2009-2279-A i sak som gjaldt straffutmåling for innførsel av 3,9 gram cannabis til eget bruk. Spørsmålet var særlig om det i tillegg til bot skulle utmåles en betinget fengselsstraff.

Sammendrag hentet fra Høyesteretts nettside:

"A ble tatt i tollkontroll da hun ankom Oslo med båten fra København med 2,6 gram marihuana og 1,3 gram hasj i bagasjen. Hun erkjente at narkotikaen var hennes, og forklarte at hun hadde kjøpt den i Christiania til eget bruk. I tingretten og lagmannsretten fikk hun en bot på 3 000 kroner, subsidiært fengselsstraff i 6 dager. Påtalemyndigheten anket, og mente hun i tillegg burde fått en betinget fengselsstraff i 14 dager. Det ble anført at å bare utmåle bot i saker om innførsel av narkotika, selv i små kvanta, var et markert brudd med gjeldende praksis.

Høyesterett var ikke enig. Fordi innførsel av narkotika øker tilgjengeligheten av stoffet, skal det ut fra rettspraksis skal straffes strengere enn kjøp og besittelse. Men det har i de senere år skjedd en lemping av straffenivået i narkotikasaker, særlig for befatning med mindre kvanta til eget bruk. Riksadvokaten har i en rundskrivendring i 2006 åpnet for at kjøp og oppbevaring til eget bruk av hasj og marihuana kan avgjøres ved bot og forelegg ved kvanta opp til 10-15 gram, mot tidligere 5 gram. Straffenivået ved innførsel kunne ikke være uavhengig av denne utviklingen.

I As tilfelle var det ikke snakk om spredningsfare. Det dreide seg om et svært begrenset kvantum utelukkende ment til eget bruk, og hun erkjente umiddelbart. Det var derfor tilstrekkelig med en bot. Den høyere straffverdigheten med innførsel medførte likevel at boten ble økt til 6 000 kroner, subsidiært 15 dagers fengsel."