Dom i Høyesterett - innførsel av Subutex

Høyesterett avsa 17. november 2010 dom HR-2010-1966-A om straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse, nærmere bestemt innførsel av 979 tabletter Subutex 8 mg.

Avgjørelse    24. november 2010    👤Randi Bjørhei   

Høyesterett avsa 17. november 2010 dom HR-2010-1966-A om straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse, nærmere bestemt innførsel av 979 tabletter Subutex 8 mg.

En fransk statsborger ble i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for innførsel av til sammen 979 tabletter Subutex. Innførselen skjedde dels ved postforsendelse, dels skjult i hjulbrønnen på bilen hans. Subutextablettene var utskrevet til siktede av lege i Frankrike.

Høyesterett bemerket at det ikke eksisterer noe etablert straffenivå for overtredelser som gjelder Subutex. Virkestoffet er buprenorfin som er et opioid. Heroin tilhører også gruppen opioider og har mange tilsvarende virkninger som buprenorfin. Rettspraksis om befatning med heroin er derfor et naturlig sammenligningsgrunnlag. Et spørsmål som var reist i saken, var hvilke forutsetninger som skulle legges til grunn ved sammenligningen mellom Subutex og heroin. Høyesterett kom til at de 979 tablettene Subutex tilsvarte om lag 120 gram heroin med 30 % renhet. Ved straffutmålingen måtte det legges vekt på at det dreide seg om innførsel til Norge, som bedømmes strengere enn kjøp eller oppbevaring av stoffet. Tiltalte måtte bedømmes som hovedmann og ikke bare som kurer, ettersom han organiserte og gjennomførte innførselen på egen hånd. Tablettene var i hovedsak ment for videresalg, og formålet med innførselen var egen profitt. Straffen satt til 3 år og 3 måneders ubetinget fengsel.