Dommerklubbe

Dom i Høyesterett - innvilget asyl i annet land

Høyesterett avsa 18. mai 2016 dom i sak om en kvinne som hadde fått innvilget asyl i et annet land. Rettledning om anvendelse av Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 3.

Avgjørelse    20. mai 2016    👤Lovdata   

Dommen ( HR-20161051-A) gjaldt en somalisk kvinne som hadde fått asyl i Ungarn, men reiste videre til Norge og søkte asyl her fordi hun hevdet å ha vært utsatt for menneskehandel og å ha blitt tvunget til prostitusjon. Søknaden var avslått etter    utlendingsloven § 32 første ledd bokstav a. Lagmannsretten hadde frifunnet staten, og for Høyesterett var spørsmålet om EMK artikkel 3 var vurdert riktig. Høyesterett slo for det første fast at det gjaldt en svært høy terskel for at søkerens helse skulle være til hinder for utsendelse fra Norge, og i denne saken var terskelen ikke nådd. For det andre slo Høyesterett fast at utlendingsforvaltningen og domstolene måtte foreta en så grundig og omfattende vurdering som var nødvendig, for å ta stilling til en påstand om brudd på EMK artikkel 3. Dette gjaldt også når spørsmålet var om søkeren kunne returneres til et land som deltar i «Dublin-samarbeidet», slik Ungarn gjorde. Dommen gir rettledning om forståelsen og anvendelsen av EMK artikkel 3 i tilfelle utlendinger har søkt - og eventuelt fått - asyl i et annet europeisk land.