Dom i Høyesterett - Kausjon. Finansavtaleloven

Høyesterett avsa 5. desember 2007 dom i sak om tolking og anvendelse av finansavtaleloven § 61 første ledd, som blant annet har krav til innholdet i en kausjonsavtale.

Avgjørelse    11. desember 2007    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 5. desember 2007 dom i sak om tolking og anvendelse av finansavtaleloven § 61 første ledd, som blant annet har krav til innholdet i en kausjonsavtale.

Bakgrunnen for saken var et aksjekjøp som ble gjennomført med et lån til selskapet A, som ble stiftet for anledningen. Dette selskapet var avhengig av overføringer fra selskapet B, som aksjekjøpet var gjennomført for. B fikk anstrengt økonomi, og det ble innledet forhandlinger med banken om mulige lettelser i avdragsbetalingene. Etter flere runder med forhandlinger, ble det til slutt stilt krav om at A skulle stille garanti for 25 % av lånesaldoen til enhver tid. B hadde fortsatt problemer, og i 2004 reiste banken søksmål mot A. Tingretten kom til at A måtte betale banken 33,8 millioner kroner. A anket, men lagmannsretten kom til samme resultat som tingretten om at det var inngått en avtale om garantistillelse. A anket videre til Høyesterett, som mente at kravet i finansavtaleloven § 61 til kausjonsavtalens innhold var oppfylt, og stadfestet lagmannsrettens dom.