Dom i Høyesterett - knekkpunktregelen ved pensjon

Høyesterett avsa 23. mai 2006 dom i sak om den såkalte knekkpunktregelen i lov om Statens Pensjonskasse § 14 første ledd 2. punktum som ble opphevet ved lov 7. juli 2000 nr. 67.

Avgjørelse    24. mai 2006    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var at beregningsgrunnlaget for pensjon før lovendringen var full opparbeiding for lønn opp til 8 G ( G=folketrygdens grunnbeløp ) og for lønn mellom 8 og 12 G ble en tredjedel medregnet som pensjonsgrunnlag. Endringen innebar dermed en utvidelse av pensjonsgrunnlaget, men dette gjaldt bare statsansatte som ble pensjonert etter at endringen var trådt i kraft. En gruppe kalt "Gruppe for likestilling etter oppheving av knekkpunkt" stevnet staten og krevde at også pensjonister som var pensjonert før 1. mai 2000 skulle få erstattet tapet påført ved at regelen ikke gjaldt dem. Tingretten gav gruppen medhold og dømte staten til å betale saksomkostningene. Staten påanket dommen og søkte om å bringe saken direkte inn for Høyesterett, dette ble innvilget av Høyesteretts kjæremålsutvalg. Staten ble frifunnet av Høyesterett, som la vekt på lovgivers mening. Løsningen var ikke lik det som var vanlig ved slike endringer, men det var kjent under Stortingets behandling av lovendringen. Gruppen ble, under dissens, dømt til å betale saksomkostningene for staten.