Dom i Høyesterett - kommunal forkjøpsrett

Høyesterett avsa 24. februar 2004 dom i sak om vilkår for forkjøpsrett til en eiendom med hjemmel i lov 29. april 1977 nr. 34 om kommunal forkjøpsrett til leiegårder. Det avgjørende spørsmålet var om et garasjeanlegg skulle anses som næringsareal eller boligareal.

Avgjørelse    25. februar 2004    👤Knut Davidsen   

Borettslaget, som hadde reist saken, tapte i tingretten, men fikk medhold i lagmannsretten og fikk dekket saksomkostninger for begge retter. Høyesterett stadfestet under dissens (3-2) lagmannsrettens dom med samme resultat for saksomkostningene.