Dommerklubbe

Dom i Høyesterett - kontaktforbud med elektronisk kontroll

Høyesterett avsa 14. april 2016 dom i sak om kontaktforbud for domfelt som tidligere hadde brutt ilagt besøksforbud og nå også utført grovt skadeverk.

Avgjørelse    21. april 2016    👤Knut Davidsen

I dommen ( HR-2016-783-A) ble domfelte, som tidligere hadde krenket ilagt besøksforbud, dømt til fengsel i to år hvorav seks måneder betinget. Han ble idømt kontaktforbud i fem år med elektronisk kontroll i tre år, for overtredelse av straffeloven 1902 § 292 jf. § 291 og § 33, jf. nå bestemmelsen i straffeloven 2005 § 57. Grunnlaget for denne saken var at han hadde startet en brann i huset tilhørende en av de fornærmede. Huset brant ned til grunnen. Han var tidligere dømt til fengsel i fire år for seksuelt misbruk av et mindreårig medlem av samme familie, og brannstiftelsen måtte sees som en videreføring av tidligere krenkelser overfor familien. Høyesterett opprettholdt lagmannsrettens straffutmåling, men arealet for den idømte forbudssonen ble noe redusert. Forbudssonen kunne etter omstendighetene fastsettes basert på hva som ble funnet å være adekvat responstid for politiet. Høyesterett bemerket at det er behov for en avklaring av hvilke begrensninger i den alminnelige livsutfoldelse som kan bestemmes som del av ordningen med omvendt voldsalarm.