Dom i Høyesterett - kraftanlegg i Hattebergsdalen

Høyesterett avsa 19. mars 2009 dom HR-2009-638-A som gjaldt gyldigheten av fylkesmannen i Hordalands vedtak etter plan- og bygningsloven § 113 om å stanse anleggsarbeider for oppgradering av kraftanlegg og anlegg for vannbehandling. 

Avgjørelse    24. mars 2009    👤Randi Bjørhei   

Høyesterett avsa 19. mars 2009 dom HR-2009-638-A som gjaldt gyldigheten av fylkesmannen i Hordalands vedtak etter plan- og bygningsloven § 113 om å stanse anleggsarbeider for oppgradering av kraftanlegg og anlegg for vannbehandling. 

Hattebergsdalen ble i april 2005 fredet som landskapsvernområde, jf. forskrift 29. april 2005 nr. 392. I oktober samme år ga Miljøverndepartementet tillatelse til oppgradering av et mindre kraftanlegg opprinnelig oppført i 1920 og herunder tillatelse til å bygge nytt kombinert vannbehandlingsanlegg og kraftstasjon. Samme dag avgjorde Olje- og Energidepartementet at tiltaket ikke medførte slike skader og ulemper at det utløste konsesjonsplikt etter vannressursloven. I november 2006 ga Norges vassdrags- og energidirektorat anleggskonsesjon for bygging og drift etter energiloven.  Fylkesmannen i Hordaland hadde ved flere anledninger underrettet Kvinnherad kommune om at tiltaket var et større bygge- og anleggsarbeid, slik at reguleringsplan måtte utarbeides etter plan- og bygningsloven § 23 nr. 1. Den kommunale byggemyndighet var ikke enig i dette. Da tiltakshaver startet anleggsarbeidene for å oppgradere kraftanlegget, besluttet Fylkesmannen i januar 2007 å stanse arbeidet etter plan- og bygningsloven § 113, jf. § 23 nr. 1. 

Høyesteretts flertall fant at Fylkesmannens vedtak var basert på feil forståelse av plan- og bygningsloven § 113 jf. § 23 nr. 1. Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker § 7 måtte forstås slik at kraftanlegget med tilhørende bygning kunne gjennomføres uten ytterligere tillatelser etter plan- og bygningsloven. Kommunen skal ikke byggesaksbehandle slike tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel XVI. Tingrettens dom ble etter dette enstemmig stadfestet for så vidt angikk ugyldighet og erstatning.