Dom i Høyesterett - krav om avløsing av årlige avgifter

Høyesterett avsa 21. desember 2005 dom i sak om krav om avløsing av årlige avgifter etter avhendingslova § 2-10 annet ledd. Det prinsipale spørsmålet var om eiendommene som saken gjaldt, var festet eller kjøpt. Dissens.

Avgjørelse    29. desember 2005    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var at eiendommene var etablert ved grunnbrev som gav en evigvarende rett til tomt. Tingretten gav i 2003 grunnbrevinnehaverne rett til å innløse mot å betale et beløp tilsvarende kapitalverdien av grunnavgiften for 2002, beregnet etter en rentefot med fem prosent p.a. Grunneierne anket til lagmannsretten, som kom til samme resultat. Ved anken til Høyesterett ble det fra grunneiernes side hevdet at det var feil ved lagmannsrettens bevisbedømmelse og rettsanvendelse. Høyesteretts flertall kom til at anken ikke førte frem, men tilkjente ikke saksomkostninger for noen instans på grunn av at saken hadde fremstått som tvilsom. Mindretallet i Høyesterett kom til at rettsforholdet mellom grunneierne og grunnbrevinnehaverne måtte klassifiseres som tomtefesteforhold og at krav om innløsning derfor måtte fremmes etter tomtefesteloven.